top of page

Privicy Statement

PRIVACY STATEMENT

 

Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf), gevestigd aan Steigerstraat 8, 2583LK Den Haag, KvK nummer 27282657, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
 

Website: https://www.ondernulpuntvijf.com/
Adres: Steigerstraat 8, 2583LK, Den Haag

Bezoek Adres: Hellingweg 224, 2583 DX Den Haag
Telefoonnummer: +31614024919

E-mail adres: raoul@ondernulpuntvijf.com

 
Raoul van Neer is de Functionaris Gegevensbescherming van Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) Hij/zij is te bereiken via raoul@ondernulpuntvijf.com en telefoonnummer +31614024919.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via raoul@ondernulpuntvijf.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming


Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf)) tussen zit. Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Wix.com

- Stripe betalingssysteem

- PayPall

- PostNL


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 4 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres, telefoonnummer, emailadres), zodat we efficient je verzendingen kunnen verrichten en je op de hoogte kunnen houden van onze service. 


Delen van persoonsgegevens met derden


Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld een koerier of een betaaldienst.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) gebruikt alleen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken zodat jij je bestelling beter af kunt handelen. We maken geen commercieel gebruik van cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar raoul@ondernulpuntvijf.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Royal Down Marketing Solutions (OnderNulPuntVijf) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via raoul@ondernulpuntvijf.com.

bottom of page